PlayStaion港服商店上架免费《噬血代码》圣诞主题


快去领取~

PlayStation港服和日服商店今日上架了免费的《噬血代码》圣诞PS4主题,有兴趣的朋友在领取《对马岛之鬼》主题的同时记得一起入手哦!
  • https://img01.vgtime.com/game/cover/2019/12/24/191224104041546_u2505.png
  • https://img01.vgtime.com/game/cover/2019/12/24/191224104036641_u2505.jpg
  • https://img01.vgtime.com/game/cover/2019/12/24/191224104036692_u2505.jpg
分享到:

评论已关闭